Masnavi e Zubdatul Irfan – Volume 1

By - Hzt Syed Saadullah Saydanji saheb Akelvi rh

﷽ 

PART 1 - {Introduction about book, Hamari Azli haalat, Syed aur Habshi ka mukalima}

PART 2 - { Aalim billah ki sohbat me raho, Aalim e zahiri aur batini, Faqeer ke haqeeqi maane }

PART 3 - { Aalimo aur Sufiyo ke akhlaaq ka photo, Zuhad ki taareef }

PART 4 - { Fuqra e Mehdavia ka sabr wo shukr, Naql e Hzt Sani e Mehdi rz, Bhook ke fayede, Paet bhar khaane ka nuqsaan, Halal khaane ki fazilat }

PART 5 -{ Zikr ki qisme, Kaefiyat dar bayaan e khwaab}

PART 6 - { Khet aur chuho'n ki misaal, Aene ki misaal, Talib e duniya ki misaal kutte se }

PART 7 - { Tauba ki fazilat, Jinsiyat paida karo ya qabil e jins bano }

PART 8 - { Aarifo ki fazilat, Hikayat - Badshah ka ghulamo ko bagh ki saer ke liye bhejna, Hamari zillat aur pasti, Huzoor e ilahi me sab se bada tohfa }

PART 9 - { Wahem se nikal jao, Hikayat bar sabeel e khwab }

PART 10 - { Nazar ki tareef, ibrat }

PART 11 - { Hikayat - Hzt Bayazeed rh, ibadat karte hue fazal par nazar rakho }

PART 12 - { " Har shakhs Khuda ko dekhta hai magar pehchanta nahi ; Murshidna saadullah kis cheez ka naam hai"}

PART 13 - { Faqeer ho to aisa ho, ghair e haq koi nahi. }

PART 14 - { Murshid me tabdeel e soorat ki misaale, Hikayat- Aadmi kutta ban gaya

PART 15 - { Maarifat paida karne se kya cheez paida hoti hai, Marne ke baad taraqqi, Fani fir Rasool,Qissa e hzt Awais qarni rz, Hzt Fatima rz ko huzoor ki soorat me deedar e khuda }

PART 16 - { Hamari Azli haalat, Firaaq ki kaifiyat }

PART 17 - {Insaan me pehle kya tha, Phir Duniya me aakar kya hogaya, Hikayat, Ikhtiyaari me maut me lazzate }

PART 18 - { "Har cheez ku taraqqi ka shauq, Hzt syed Osman palanpuri rh " }

PART 19 - { "Mani me nukta, Ishq paida karo" }

PART 20 - { "Maarifat ki do raahe,Nafs ko saanp se tashbeeh,Apne nafs ko mutee karo,Fazail e Insaan" }

PART 21 - {" Maana e Insaam, Uzlat aur khamoshi ke faide " }

PART 22 - {" Wildat e maanwi, ghoda kyunn ada, tafseer e aayat, sawal heech ibne heech kaun hai " }

PART 23 - {" Ashyaa e be jaan kis tarah zikr karte hain, kalime me pehle nafi kyun, jazb kisko kehte hain " }

PART 24 - {" bawajood ummi hone ke....., kalme ke tafseeli maane " }

PART 25 - {" " }

PART 26- {" " }